Analiza i przygotowanie opinii eksperckiej dotyczącej studium wykonalności dla projektu pn. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn Mazury”

Zakres naszych prac

Opinia została przygotowana w celu weryfikacji założeń biznesowych leżących u podstaw opracowanego Studium wykonalności dla projektu: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury.

Eksperci BBSG, przygotowując Opinię, poddali szczegółowej analizie opracowany na zlecenie Spółki dokument, biorąc pod uwagę najlepsze praktyki rynkowe w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji lotniskowych, planowania rozwoju oraz zarządzania portami lotniczymi.

Przygotowana przez nas analiza dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: wykonalność techniczno-technologiczna projektu, możliwe warianty jego realizacji, analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza wrażliwości. Przeanalizowaliśmy również instytucjonalną wykonalność projektu.

Wartość projektu i korzyści

W efekcie naszych prac powstała obiektywna ocena zasadności i opłacalności przeznaczenia środków publicznych na rozwój działalności lotniczej. Wyniki prac wsparły podmioty zaangażowane w projekt lotniska Olsztyn-Mazury w podejmowaniu działań zmierzających do uruchomienia portu lotniczego.

Ważny wniosek

W każdym procesie rozwoju infrastruktury transportowej z udziałem środków publicznych konieczna jest obiektywna ocena zasadności tego zaangażowania oraz założeń biznesowych i rynkowych, uzasadniających ponoszone przez stronę publiczną nakłady. Taka ocena pozwala nie tylko przeprowadzić proces rozwoju infrastruktury zgodnie z wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami, ale też uzasadnić w oczach interesariuszy podejmowane przez stronę publiczną decyzje.

Zobacz inne historie sukcesu naszych Klientów

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.