Koncepcja rozwoju usług na lotnisku w Pile

Wspieraliśmy Urząd Miasta w Pile w zakresie analizy wpływu funkcjonowania lotniska lokalnego na rozwój Piły i jej obszaru funkcjonalnego i rozwoju lotniska.

Zakres naszych prac

Zakres prac obejmował:

  • Wskazanie w jaki sposób lotniska lokalne mogą wpływać na rozwój regionów
  • Ocenę potencjału rozwoju lotniska w Pile w zakresie działalności lotniczej i pozalotniczej
  • Ocenę wpływu lotniska na działalność gospodarczą, atrakcyjność inwestycyjną i atrakcyjność turystyczną w Pile i jej obszarze funkcjonalnym
  • Analizę SWOT lotniska

Nasze podejście

Dokonaliśmy oceny potencjału działalności lotniczej – obecne Lądowisko Piła generuje potencjał dla dalszego rozwoju jego funkcji lotniczych jako lotniska obsługującego szeroko pojęty ruch lotnictwa ogólnego. Istnieje również potencjał rozwoju działalności pozalotniczej, który związany jest z dostępnym, dużym terenem inwestycyjnym. Pozytywna ocena tego potencjału doprowadziła do rekomendacji ubiegania się o status lotniska o ograniczonej certyfikacji. Po zapewnieniu takiej oferty pojawia się szansa na przyciągnięcie inwestorów, rozwój gospodarczy w oparciu o lotnisko.

Wartość projektu i korzyści

Wykorzystanie lotnisk lokalnych w Polsce jest obecnie znacznie poniżej potencjału jaki one oferują i w praktyce ogranicza się do działalności sportowo-szkoleniowej i obsługi nieznacznego ruchu turystycznego. Opierając się na doświadczeniach innych krajów, np. Niemiec, gdzie tzw. „małe lotnictwo” jest znacznie bardziej rozwinięte można dojść do kilku wniosków:

  • Wykorzystanie szczególnej lokalizacji i lokalnej oferty turystycznej może sprzyjać rozwojowi działalności lotniczej
  • Możliwy jest rozwój obiektu lotniskowego tylko w oparciu o szkolenie lotnicze
  • Zaangażowanie lokalnych samorządów wydaje się warunkiem koniecznym dla realizacji planów rozwojowych lotniska
  • Warunkiem koniecznym rozwoju ruchu na lotnisku, także ruchu szkoleniowego i turystycznego, jest szeroka oferta lotnicza i pozalotnicza. Zapewnienie takiej oferty często wymaga poniesienia pewnych nakładów inwestycyjnych zarówno po stronie publicznej (oferta lotnicza), jak i prywatnej (oferta pozalotnicza)
  • Warunkiem wstępnym do rozwoju działalności biznesowej wokół lotniska jest powstanie odpowiedniej oferty o charakterze lotniczym (np. utwardzona droga startowa) i pozalotniczym (np. dostępność terenów pod inwestycje)

Ważny wniosek

Dostępność transportowa to poziom łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Jeśli zatem głównym wyzwaniem jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu to region powinien zaoferować obiekt (istnienie infrastruktury), który da szansę zafunkcjonowania takich przewoźników, którzy tą dostępność zapewnią (usługa transportowa). Istnienie w danym miejscu oferty transportu lotniczego wpływa więc na poprawę dostępności komunikacyjnej. Należy jednak pamiętać, że nie jest to warunek konieczny dla zapewnienia wysokiego poziomu tej dostępności. Nawet w przypadku braku infrastruktury lotniskowej w danym subregionie możliwe jest zapewnienie łatwej dostępności regionu dla turystów i podróżnych biznesowych oraz zwiększenie oferty przewozowej dla mieszkańców subregionu poprzez wzmocnienie połączeń intermodalnych umożliwiających korzystanie z oferty lotnisk zlokalizowanych poza subregionem.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.